Sunday, May 26, 2024

Fathers Letter to Son

 ‘माझ्या लाडक्या मुला. मी हे असं तुला पत्र लिहितोय बघ, वाच, आणि ठरव….!! जगणं, नशीब आणि अपघात या तीन गोष्टी कधी पडतील- बिघडतील सांगता येत नाही. सगळंच अर्त्यक्य आपण अमुक इतके दिवस जगू हे कुणी सांगू नाही शकत. त्यामुळे काही गोष्टी वेळेवर बोललेल्या बन्या. मी बाप आहे तुझा, मी तुला जे सांगेन ते इतर कुणी कदाचित कधीच नाही सांगणार. मी माझ्या आयुष्यात ज्या चुका केल्या त्या तुला टाळता आल्या तर तुझे कष्ट, जिवाचे चटके आणि मनाचा त्रास बराच कमी होईल, म्हणून काही गोष्टी तुला सांगतोय. माणसांविषयी मनात आकस ठेवू नको, कुणाचा द्वेष करू नकोस. तुझ्याशी कायम चांगलंच वागलं पाहिजे अशी इतर लोकांवर काही आपण सक्ती नाही करू शकत. त्यामुळे ते असंच का वागतात असं म्हणून तणतणू नको. तुझ्याशी कायम चांगलं वागण्याची जबाबदारी फक्त माझी आणि तुझ्या आईचीच आहे. जेव्हा जी माणसं तुझ्याशी चांगलं वागतात, त्यांच्याशी तु चांगलं वाग. पण हे कायम लक्षात ठेव की प्रत्येक माणूस प्रत्येक गोष्ट कुठल्या ना कुठल्या हेतूपोटी करतो. त्यामुळे जी माणसं गोड बोलतात, तुझ्याशी कायम चांगलीच यागतात त्यांना तू खरंच आवडतो असं काही नसेलही. जरा माणसं तपासून बघ, पटकन मित्र बनवून पूर्ण विश्वास टाकण्याची घाई करू नकोस. जगणं कशानेच कुणामुळेच थांबत नाही. त्यामुळे माणसं तुला सोडून जातील. नाकारतील, झिडकारतील किंवा ज्यांच्यावर तू जीव तोडून प्रेम केलंस तेच तुझ्या आयुष्यातून निघून जातील. तेव्हा हेच कायम लक्षात ठेव की, कुठल्याही माणसामुळे आपलं जगणं थांबत नाही. कधीच नाही. आयुष्य फार छोटं आहे आणि तीच तुझी खरी पुंजी आहे. त्यामुळे आज वाया घालवलास तर उद्या कदाचित जगणंच तुला सोडून जाईल. त्यापेक्षा आज मनापासून, भरभरून जग. आनंदी राहा…”

प्रेम ही एक क्षणिक आणि चंचल भावना

” प्रेम ही एक क्षणिक आणि चंचल भावना आहे. ती काळाप्रमाणे आणि मूडप्रमाणेही बदलते. ज्यांच्यावर तू जिवापाड प्रेम करतोस तेच समजा तुला सोडून गेले तर जरा धीर धर. काळाच्या मलमानं या जखमाही भरून निघतील. प्रेमात पडलास म्हणजे तेच सगळ्यात सुंदर आणि अतीव चांगलं असं समजू नकोस आणि प्रेमभंग झाला म्हणून त्या दुख:लाही जास्त कवटाळून बसू नकोस. अनेक यशस्वी माणसांनी शिक्षण अर्धवट सोडलं तरी ते यशस्वी झाले अशा कहाण्या तू वाचल्या असशीलच! पण याचा अर्थ असा नाही की, एक शिक्षण सोडलं की तूही यशस्वी होशील. नॉलेज, ज्ञान हे एक शस्त्र आहे हे लक्षात ठेव. शून्यातून स्वर्ग निर्माण करता येतो हे खरं, पण कुठल्या तरी शून्यापासून आधी सुरुवात तर करायला लागतेच ना…”

वेळ मिळेल तेव्हा पुन्हा पुन्हा वाच! फक्त तुझेच वडील…

“माझी अपेक्षाच नाही की मी म्हातारा झाल्यावर तू मला सांभाळावंसं. मीही तुला जन्मभर पोसणार नाहीच. तू स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकशील तोर्पयत तुला सपोर्ट करण ही माझी जबाबदारी. त्यानंतर तुला बसमधून फिरायचं की लिमोझीनमधून, गरीबच राहायच की श्रीमत व्हायचं हा निर्णय तुझा तू घ्यायचा. आणखी एक, मीही अनेकदा लॉटरीचं तिकीट काढलं पण ते कधीच लागलं नाही. एका रात्रीत श्रीमंत होता येत नाही तर मेहनत करातीच लागते. जगात काहीच पुकट मिळत नाही. बाळा तुला हे पाठवलेलं पत्र आवडेल की नाही हे माहिती नाही. पण हे पत्र तुझ्या आयुष्याची शिदोरी नक्की बनेल हे मात्र नक्की. म्हणून बाळा तुला हे पत्र आवडो वा ना आवडो लगेच फेकून देऊ नकोस. या पत्राला तु नेहमी तुझ्या सोबत ठेव व वेळ मिळेल तेव्हा पुन्हा पुन्हा वाच! फक्त तुझेच वडील”

Fwded from whatsapp

Sunday, May 21, 2023

 Who Has Seen the Wind?

Christina Rossetti


Who has seen the wind?

Neither I nor you:

But when the leaves hang trembling,

The wind is passing through.


Who has seen the wind?

Neither you nor I:

But when the trees bow down their head,

The wind is passing by.

-----

Malhar

Who has seen the wind?

Neither the Sailor nor you:

But when the boat sails

The wind is pushing through.


Who has seen the wind?

Neither I or the reader:

But when the book leafs are turned quickly with like prrrrrrrr

The wind is reading through.


Who has seen the wind?

Neither the Cuckoo-bird nor you:

But when the rain drops comes through the window,

The wind is peeking through.


Who has seen the wind?

neither I nor the birthday boy:

But when the candle goes off,

The wind is blown through.


Who has seen the wind?

neither i nor you yes 

but thats how the god wanted it to be

When the shy one is born.

Wednesday, July 15, 2020

Some People Expend Tremendous Energy Merely To Be Normal

Some People Expend Tremendous Energy Merely To Be Normal


In mythology, the character Sisyphus is famous and unique for his crime and punishment in the underworld. On one account, when Sisyphus dies, he wrestles and overcomes Thanatos (death) and chains him as he is being sent to Hades.
In another account, Sisyphus orders his wife to throw his naked body in a public square upon his death. When his wife does this, Sisyphus complains to Hades and Persephone that he had not gotten a proper burial and that he needs to go back to the upper world to punish his wife. When he does this, he refuses to return to the underworld until Hermes drags him back.
His punishment for these crimes is being forced to push a rock up a mountain, and every time he succeeds in getting to the top, it rolls back down. This punishment embodies endless toil and labor for no reward.
Although Sisyphus is a mythological figure, we can use his punishment to reflect on ourselves. Do we not also get ourselves to push a rock up a mountain every day and endure strenuous tasks for only a brief moment of relief and reward? No matter our reward and accomplishments, we have to go back at it. Push another rock up a mountain. It’s a never ending cycle.
Life through this perspective can be seen as pointless. Why do we toil day after day knowing that we only have to toil more, that the tasks never get any less difficult?
Albert Camus utilizes the punishment of Sisyphus to describe his philosophy of absurdism, the belief that we exist in a purposeless universe. According to Camus, there are three ways to confront this reality:
  1. Make a leap of faith to find a meaning in life, and defend this leap of faith to the death.
  2. Interpret life being purposeless as meaning that life isn’t worth living, and commit suicide.
  3. Embrace the absurdity of life, and learn to love it.
Camus embraces the third, but to the second point, Camus was one of the of the first philosophers to see suicide not as a social phenomenon of crazy people. He was the same person who wrote: “Nobody realizes that some people expend tremendous energy merely to be normal,” a quote that brilliantly describes the plight of the mentally ill.
Unlike us, however, Sisyphus cannot kill himself because he already suffers in Tartaros. As we continually push a rock up a mountain, and the toil becomes too much, we are unable to find an answer to why we keep doing it. A horribly destructive alternative realization comes to us: unlike Sisyphus, we can end our own lives.
To Camus, suicide is our response when we flee life’s meaninglessness. However, Camus fervently believes that we should fly full force into it, and accept and immerse ourselves in its pointlessness.
Personally, I struggle with the questions What’s my purpose in life? and What is my mission here? every night before I go to bed. As an agnostic, for the last decade, I’ve struggled with my conviction in a greater power, attempting to utilize it to rationalize my existence. Unfortunately, I know this struggle is common to most of us: it is the struggle of our human condition.
For people like myself, who lack a spiritual foundation and awareness, living the absurd life is finally giving up on the leap of faith in trying to find a religion, philosophy, and overall purpose to live by. It is giving us the freedom to not only decide what we believe, but define our actions, and ultimately our lives passionately.
However, I don’t agree with Camus that accepting faith is a leap of faith. Currently, we live in an open society that respects each person’s religious views, in one that tries its hardest not to impose a worldview upon anyone. Thus, accepting faith in our contemporary society is having a worldview with which we embrace absurdity.
No matter what Genesis may explain etiologically, 99 percent of life is still purposeless and uncertain. We can’t tell the future; we have limited control of our fates; we still can’t explain most things. In all this, the faithful person is still the absurd person, living in the unpredictable present.
For myself, living the absurd life means to stop questioning my purpose, to stop worrying about what will happen tomorrow or the mistakes I made in the past. Will I be a hypocrite and still do both those things almost every day? Absolutely. It’s only human.
But pressing forward, I aspire to live a little more like Sisyphus, who loved life so much that he put Death in chains, that he came back to the upper world and refused to go back to Hades, who most likely saw pushing the rock up the mountain not as punishment, but as a reward. He had a different rock with a different shape and texture each time, pushed it a different way each time, and had a different sensation of happiness when he reached the top of the mountain each time.
Camus closes “The Myth of Sisyphus” with this: “The struggle itself toward the heights is enough to fill a man’s heart. One must imagine Sisyphus happy.”

copied from Medium.com, 

Monday, May 11, 2020

Amelia Earhart- Quote

The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity. The fears are paper tigers. You can do anything you decide to do. You can act to change and control your life; and the procedure, the process is its own reward.

Thursday, April 30, 2020

Mike Tyson Quotes

Everyone has a Strategy till you get punched in the face.
A man that’s a friend of everyone is an enemy to himself.
Everyone has a plan 'till they get punched in the mouth.

As long as we persevere and endure, we can get anything we want.
I just want to conquer people and their souls.
Everybody's got plans... until they get hit.
My biggest weakness is my sensitivity. I am too sensitive a person.
I'm a dreamer. I have to dream and reach for the stars, and if I miss a star then I grab a handful of clouds.
I'll go back and take what the people owe me.
I don't understand why people would want to get rid of pigeons. They don't bother no one.
When Jesus comes back, these crazy, greedy, capitalistic men are gonna kill him again.


Mike Pharse is reworded:
"People were asking me [before a fight], 'What’s going to happen?,' " Tyson said. "They were talking about his style. 'He's going to give you a lot of lateral movement. He's going to move, he's going to dance. He's going to do this, do that.' I said, "Everybody has a plan until they get hit. Then, like a rat, they stop in fear and freeze.' "

From Quora
1. 
Mike Tyson’s quote was a variation of Joe Louis’s old saying “everyone’s got a plan until they get hit.”
Mike was saying, once a fight begins, everything is uncertain except the will and energy of the combatants.
The original quote by Louis, and Mike’s version of it, both refer to the simple reality that an old military quote makes clear.
No plan survives first contact with the enemy” which derived itself from the nineteenth-century Prussian Field Marshal Helmuth Karl Bernhard Graf von Molke. He wrote in 1880, “No plan of operations reaches with any certainty beyond the first encounter with the enemy's main force.”
The Duke of Wellington is also credited with saying “strategy ends when combat begins.”
In other words, you can plan, and strategize all day every day - and the second a fight begins, anything and everything can happen, and the plan is out the window. Molke the Elder also believed that the best strategist should prepare a series of options, with tactical flexibility to adapt, since your master strategy would be obsolete the moment it was deployed.
The reality is, in any sort of combat, whether it is military or in the ring, a master plan never survives past the first blow. There are simply too many variables for any person to plan successfully for them all. The best strategy is to have options predetermined and hope that is enough…
Mokle the Elder also wrote: “If in war, from the beginning of the operations, everything is uncertain except such will and energy as the commander carries in himself, there cannot possibly be practical value for strategy in general principles, rules derived from them and systems built up upon the rules.”
In other words, and again, what Mike was saying, there is limited practical value in strategiszing to use this or that move, because once a fight begins, everything is up in the air, and uncertain, except for the will and energy of the combatants.
Frankly, that is one way you can tell someone like Tony Kent, who actually has fought, from someone like Bob Garrett, who has not. The non-fighter believes you can plan this and that move to unfold like a fine script. The real fighter knows better - of course you should plan and train, but the ultimate ability for any fighter is the ability to adapt in real time in the ring as the unknown occurs.
And my friend Jon Jones is absolutely right that this principle applies to life itself.
Planning for the future is good, but it is also good to remember that “man proposes and God disposes.”

2. 
Well, what he meant was as Jon Jones has explained.
The reason this quote has been widely picked up both inside boxing and other martial arts is becuase a lot of people can spend a few hours punching a bag or doing kata, and get to thinking that they’re pretty hot shit.
But bags and thin air don’t punch back.
So bag-punchers and kata-ists can go into a fight thinking something like ‘first I’ll open him up with the jab, get him blocking high, then I’ll close and go low for the body, then I’ll maybe throw in a couple of hooks, and then it’s done and done’.
Which is all fine…until they get punched in the face, and realise that just because they have a plan, doesn’t mean that the other guy has agreed to follow it, and indeed almost certainly has a completely different and rather contrary plan of their own. Which they are now going to have to take into consideration and compensate for on the fly.

3. 
It means that it’s very hard to think straight, plan, and fight effectively when you’re scared, angry, full of adrenaline, and likely concussed. It’s a retort against armchair martial artists who are full of tricks and tactics that they don’t understand would be very hard to pull off when your eyes are swelling up, your balance is wavering and your heart is pounding.
It’s the same in most combat situations. The army spends a lot of time training it’s recruits to overcome that fear of death, because when shot at most people freak out, forget everything they ever knew about tactics, and end up firing wildly at shadows. When a champion kickboxer is hit over the head with a bottle in bar there’s a good chance he’ll turn round and wildly swing some telegraphged haymaker in the general direction of his opponent, the same as any other bum.
Put simply, the ability to stay calm, stay focused, and remember your training is a completely separate skill. One that can be just as important as your actual physical skills and tactics.
There’s also the fact that all plans hinge on basic assumptions. If you’re planning to dance around a slower opponent, you’re pretty much screwed when you step badly and sprain your knee. If you’re planning to go all out with the big haymakers for the KO, that plan will start looking decidedly more shaky when it turns out your opponent is an excellent counterpuncher.
What are you going to do then? If your answer is ‘hesitate’ or ‘keep to my doomed plan’, then you’re not going anywhere but the canvas.

4. 
Well he was referring to the plan boxers have to win a fight. And the quote is actually punched in the mouth. He meant that the deer in the headlights shock of being hit disrupts plans.
And rather like John Lennon's : life is what happens when you're busy with other plans, Mikes aphorism is actually quite deep, particularly for a pugilist, and the meaning can be read as deep and intelligent in contrast to the violence implicit in the actual words.
It was a quote one would expect Ali to fire off. And shows Tyson to be a much sharper man than his reputation and actions might suggest.

Sunday, April 26, 2020

Procrastination - quotes

"The way to get started is to quit talking and begin doing." - Walt Disney
🎨 🐭 🦆

🎨 Many people talk about what they want - but they don’t act on it

🎨 It could be because it feels too intimidating or overwhelming, or they simply don't feel like they have the time

🎨 But tomorrow you will wish that you had started today, because even small steps will eventually reach the destination